Reserva a la web oficial tot són avantatges
01
00
00
00
Home > Protecció de Dades

Protecció de Dades
Apartments Hotel Sant Pau

Protecció de Dades

En compliment de la legislació vigent en matèria de tractament automatitzat de dades personals i, concretament, de lo disposat a la L.O.P.D. 15/1.999, de 13 de desembre, amrey hotels s.l. informa als seus clients que les dades de caràcter personal, als que amrey hotels s.l. tingui accés amb la finalitat de dur a terme la prestació dels serveis oferts, ja sigui a través de la seva pàgina web www.amrey-hotels.com, ja sigui a través d’un altre mitjà, o bé amb la finalitat de mantenir la relació contractual establerta entre ambdues parts, la millora de la relació i l’enviament d’informació comercial, i lla d’administrar i gestionar les peticions realitzades, van a ser incorporats a fitxers creats i sota la plena responsabilitat d’amrey hotels s.l., els quals han estat degudament declarats i inscrits en el Registre General de l’Agència de Protecció de Dades, podent ésser consultats a la pàgina web de l’Agència Espanyola de protecció de dades www.agpd.es

Els clients autoritzen a amrey hotels s.l. per la recollida i tractament d’aquestes dades exclusivament per les finalitats exposades, podent els clients exercir els drets d’accés, rectificació, cancel•lació i oposició, dirigint-se per escrit al responsable del tractament i titular dels fitxers on es troben registrades les seves dades de caràcter personal: amrey hotels s.l., Servei d’Atenció al Client (Ref.: Protecció de Dades), Avda. Diagonal nº523 de Barcelona.

amrey hotels s.l. informa al client què al complimentar el formulari de reserves on- line està acceptant i autoritzant a amrey hotels s.l. a utilitzar i tractar de forma automatitzada les dades personals subministrades amb la finalitat de procedir a la reserva sol•licitada, la de dur a terme una oferta de productes i serveis personalitzats, i la de millorar la relació comercial, així com la cessió d’aquestes dades a les empreses que conformant el Grup amrey per les finalitats abans detallades.

amrey hotels s.l. no revelarà les dades personals dels clients a cap altra tercer, amb excepció dels previstos en els apartats anteriors. amrey hotels s.l. garanteix que tractarà confidencialment les seves dades personals, així com que el servidor en el que s’emmagatzemaran i tractaran les dades gaudeix de les mesures de seguretat establertes a la normativa espanyola sobre protecció de dades.